menu

strona główna zadania obligatoryjne zadania fakultatywne organizatorzy akcji informacje sprawozdania  
Sprawozdania

   


Zasada przejrzystości
 


Zadanie 1.1

Opracowanie opisu usług świadczonych w urzędzie

Raport wykonania zadania:

Zarządzeniem Nr 0151/128/2005 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 15.06.2005r. w sprawie: wprowadzenia kart informacyjnych i wzorów załączników do kart informacyjnych wprowadzono do stosowania w Urzędzie Miasta karty usług. Zarządzenie zostało opublikowane na stronie internetowej BIP (WWW.knurow.bip.info.pl).
Na parterze Urzędu Miasta przy ul. Ogana obok Biura Obsługi Interesanta znajdują się stojaki z kieszonkami w których umieszczone są karty usług w ilości 103 szt. wraz z załącznikami w formie papierowej. Ponadto karty usług wraz z załącznikami są dostępne na ww. stronie internetowej.

W Przeglądzie Lokalnym w wydaniu nr 34 z dnia 25 sierpnia 2005r. oraz w dodatku lokalnym Dziennika Zachodniego nr 200 z 29 sierpnia 2005r. została podana informacja dla mieszkańców o tym, że w urzędzie i na stronie internetowej BIP są dostępne karty usług.

W ramach wdrażania w Urzędzie Miasta Knurów Systemu Zarządzania Jakości na podstawie opracowanej procedury jakości pn.: "Badania zadowolenia klienta", w Biurze Obsługi Interesanta są wręczane mieszkańcom ankiety, które mają na celu badania zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych w Urzędzie Miasta Knurów. Wypełnione ankiety mieszkańcy (w terminie do 30 sierpnia 2005r.) umieszczają w urnie, która znajduje się obok Biura Obsługi Interesanta. Po zakończeniu badania zostanie przedstawiony raport Prezydentowi Miasta. Opinie zawarte w ankietach znajdą odzwierciedlenie w podejmowanych przez urząd działaniach naprawczych.

 


Zasada braku tolerancji dla korupcji

 


Zadanie 2.1

Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego

Raport wykonania zadania:

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Miasta Knurów po wyczerpaniu procesu konsultacji z pracownikami Urzędu został przyjęty na zabraniu pracowników w dniach 23 i 24 sierpnia 2005 r. i wszedł w życie z dniem 25 sierpnia 2005 r.

Tekst Kodeksu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów (link do strony) oraz został wyłożony w Biurze Obsługi Petenta.

Społeczność lokalna została poinformowana o opracowaniu i wdrożeniu Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Miasta Knurów poprzez:

 • zamieszczenie na łamach lokalnego tygodnika "Przegląd Lokalny" (nr 34/2005 z 25.08.2005 r.) materiału informującego o przystąpieniu Gminy do akcji Przejrzysta Polska i wdrożeniu Kodeksu Etyki,
 • zamieszczenie na łamach lokalnego tygodnika "Przegląd Lokalny" (nr 34/2005 z 25.08.2005 r.) tekstu Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Miasta Knurów,
 • wyłożenie Kodeksu Etyki w Biurze Obsługi Petenta,
 • zamieszczenie Kodeksu Etyki na stronie internetowej Urzędu.

Zasada przewidywalności
 


Zadanie 4.1
Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejącym w gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy

Raport wykonania zadania:

"Strategia Rozwoju Miasta Knurów na lata 2005 - 2015" dokument opracowana działając dla dobra społeczności lokalnej. Istniała potrzeba przeanalizowania wszelkich uwarunkowań w jakich funkcjonuje miasto, jego "dobrych" i złych stron", uwypuklenia potrzeb oraz ich hierarchii. Dokonano tego przy udziale zespołu tzw. "liderów lokalnych", czyli przedstawicieli środowisk reprezentujących wszystkie sfery życia miasta oraz wyspecjalizowanej firmy, a także przy udziale pracowników Urzędu Miasta. Powstał dokument, który przyjęto Uchwała Rady Miasta Knurów Nr XXXI/430/2005 z 20 stycznia 2005r. Kontynuacją prac nad "Strategią Rozwoju Miasta Knurów na lata 2005 - 2015", było opracowanie i przyjęcie "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2005 - 2015" - Uchwała Rady Miasta Knurów Nr XXXII/444/2005 z 17 lutego 2005r. Przekłada on cele przyjęte w "Strategii ..." na konkretne zadania. Dokumenty te : "Strategia ..." i "Wieloletni ..." pozwalają lepiej planować i ukierunkowywać działania służb miejskich oraz wszystkich podmiotów działających na terenie miasta.

Dokumenty te w całości są dostępnie na stronach internetowych miasta tutaj i tutaj jednak dla przybliżenia "Strategii ..." , jak najszerszej rzeszy mieszkańców naszego miasta, a także podmiotów działających na jego terenie przygotowano specjalną skrócona edycję "Strategii ..." będącej jej zwięzłym streszczeniem, która w formie broszurki, jest kolportowana bezpłatnie na terenie miasta.

 


Zasada fachowości
 


Zadanie 5.1
Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze

Raport wykonania zadania:

Powyższa procedura naboru została wprowadzona Zarządzeniem Prezydenta Miasta Knurów Nr 0151/196/2005 z dnia 30.08.2005 r. w sprawie wprowadzenia zasad naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Knurów, pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy. Zasady naboru zostały określone poprzez dwie procedury je określające. Pierwsza, procedura "Procedura naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta Knurów , pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę" stanowi załącznik Nr 1 do tegoż zarządzenia; określa ona zasady naboru pracowników zatrudnianych na stanowiskach urzędniczych w formie pełnego procesu rekrutacji odbywającego się w trybie rozmów kwalifikacyjnych w oparciu o obowiązujące przepisy znowelizowanej ustawy o pracownikach samorządowych. Procedura druga "Procedura naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta Knurów pracowników zatrudnianych na merytorycznych stanowiskach urzędniczych oraz stanowiska kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy" stanowi załącznik Nr 2 w/w zarządzenia, określa zasady naboru kandydatów w oparciu o procedurę konkursu. Nadrzędnym celem stworzenia usystematyzowanej polityki zatrudnieniowej było określenie jasnych i przejrzystych zasad ubiegania się kandydatów o zatrudnienie w Urzędzie Miasta lub na kierowniczych stanowiskach w strukturze organizacyjnej Gminy. Tylko taka polityka zatrudnienia, dająca wszystkim kandydatom posiadającym odpowiednie kwalifikacje równe szanse dostępu do stanowisk urzędniczych, natomiast Pracodawcy stwarzają możliwość pozyskania najlepszych pracowników o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach. Należy podkreślić iż od 3 lat Urząd Miasta Knurów stosował politykę zatrudniania kandydatów poprzez ogłoszenia w prasie o poszukiwaniu kandydatów do pracy na wolne stanowiska (od września 2004 r. również ogłoszenia w BIP) oraz wyłaniania przyszłych pracowników samorządowych w drodze rozmów kwalifikacyjnych. W chwili obecnej dotychczasowa praktyka i doświadczenie znalazły się w opracowanych procedurach. Treść zarządzenia wraz z pełnymi procedurami i załącznikami została opublikowana w BIP i jest ona dostępna na stronie internetowej.

 


Zasada przejrzystości
 


Zadanie 1.3

Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w Urzedzie.

Raport wykonania zadania:

Nowy system oznakowania wewnętrznego został wprowadzony w wyremontowanym budynku Ratusza przy ul. Niepodległości 7.
W związku z prowadzonym remontem budynków Urzędu Miasta nowe oznakowanie jest wprowadzane etapowo.
Zarządzeniem Nr 0151/315/2005 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 29.11.2005 r. została wprowadzona procedura aktualizacji systemu oznakowania wewnętrznego. Bezpośredni nadzór nad systemem oznakowania, jego aktualizacją, konserwacją i utrzymaniem w czystości został powierzony Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.
W przypadku zaistniałych zmian Naczelnicy w okresie kwartalnym zobowiązani są do przekazywania Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr informacji o konieczności aktualizacji oznakowania wewnętrznego w zakresie kierowanego Wydziału oraz do każdorazowego zgłaszania powstałych uszkodzeń. Nadzór nad aktualnością informacji zamieszczanych na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta sprawują Naczelnicy poszczególnych Wydziałów.

 


Zasada przewidywalności

 


Zadanie 4.3

Wprowadzenie stałych terminów obrad rady gminy/powiatu (harmonogram) oraz umieszczenie tam kluczowych dla społeczności decyzji (budżet, dotacje dla organizacji pozarządowych), rocznych raportów jednostek organizacyjnych, w tym przynajmniej jedno posiedzenie poświęcone monitorowaniu strategii rozwoju.

Raport wykonania zadania:

Rada Miasta Knurów obraduje w stałym terminie tj. w trzeci czwartek każdego miesiąca od godz. 1400 w sali sesyjnej Ratusza.
Każdorazowo ogłoszenie o sesji Rady Miasta umieszczane jest w tygodniku samorządowym "Przegląd Lokalny" oraz ogłaszane na falach eteru radia "Fan", jak również informacja ta ogłaszana jest na tablicy ogłoszeń w rocznym planie sesji Rady Miasta.
W rocznym planie sesji Rady Miasta każdorazowo ujęta jest tematyka budżetu, dotacji do organizacji pozarządowych i monitorowanie strategii rozwoju miasta Knurów.
W 2005 r. dotacja do organizacji pozarządowych na 2006 r. omawiana była na sesji w dniu 15.09.2005 r.
Dyskusja nad budżetem toczyć się będzie na sesji grudniowej. Natomiast strategia rozwoju miasta Knurów omawiana była na sesji w miesiącu styczniu.

 


Zasada przewidywalności
 


Zadanie 5.5

Wbowiązkowe szkolenie proceduralne po wyborach oraz tematyczne szkolenia dla rady przynajmniej raz w roku.

Raport wykonania zadania:

Rada Miasta, w okresie sprawozdawczym, zgodnie z wcześniej ustalonym Regulaminem Akcji, zrealizowała nałożone na nią zadania.
Są to:

 1. Wprowadzenie stałych terminów obrad Rady.
  Rada Miasta Knurów obraduje w 3 czwartek każdego miesiąca. Poinformowani o tym zostali Mieszkańcy miasta, posłowie i radni Powiatu Gliwickiego. Każdorazowo ogłoszenie o sesji Rady Miasta umieszczane jest
  w tygodniku samorządowym "Przegląd Lokalny" oraz ogłaszane na falach eteru radia "Fan".
 2. Obowiązkowe szkolenia proceduralne po wyborach oraz tematyczne dla Rady, raz w roku.
  Tegoroczne szkolenie radnych odbyło się 29.11.2005 r. Zorganizowane zostało wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin Górniczych w sali sesyjnej Ratusza. Temat szkolenia: "Spotkanie informacyjne dotyczące wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego".
  Następne szkolenie odbędzie się wiosną 2006 roku. Radnych przyszłej Rady obligować będzie do szkoleń obowiązująca Uchwała Rady Miasta.

 

 
 
UM Knurów

Strona Urzędu Miasta Knurów
 

BIP

Strona Biuletynu Informacji Publicznej
 

700 lat


Strona 700-lecia Knurowa

 

Przejrzysta Polska
w Knurowie

 

 

 

 
wersja testowa

Urząd Miasta Knurów
44-190 Knurów
ul. Ogana 5
tel. (032) 339 22 95
um@knurow.pl