menu

strona główna zadania obligatoryjne zadania fakultatywne organizatorzy akcji informacje sprawozdania  
Informacje

<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "BONA FIDES"
ul. fi.AI. Cossłno 12/21 : 40-231 Katowice

Szanowni Państwo !!!

Mamy zaszczyt poinformować, iż , w ramach akcji ,, PrzejrzysfaPolska", do którego przystąpiła Państwa Gmina , prowadzony jest równolegle monitormg wspierający realizowany przez partnerów społecznych. Koordynatorem ogólnopolskim tego projektu, zaproszonym przez Radę Programową akcji " Przejrzysta Polska", jest " Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich" skupiające absolwentów szkoleń prowadzonych przez Fundację Batorego w ramach "Programu Przeciwko Korupcji".

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, jako społeczny koordynator na szczeblu krajowym , powołało 16 koordy n atorów wojewódzkich . W Województwie Śląskim to zadanie zostało powierzone Lokalnej Grupie Obywatelskiej z Katowic istniejącej przy Stowarzyszeniu "BONA FIDES", którego jesteśmy reprezentantami.

Zadaniem koordynatora wojewódzkiego jest mobilizowanie partnerów społecznych do monitorowania gmin uczestniczących w akcji "Przejrzysta Polska" oraz prowadzenie doradztwa z zasad monitoringu i umiejętnego stosowania narzędzi. Naszym celem jest takie przeszkolenie organizacji pozarządowych, żeby prowadzony przez nie monitoring w jak największym stop n iu wspierał realizację pozytyw n ych działań podejmowanych przez władze lokalne.

Partnerzy społeczni często przystępują do monitoringu z cały bagażem przesądów i uprzedzeń oraz z takim nastawieniem, które utrudnia podejmowanie konstruktywnych działań monitoringowych. Monitoring wspierający ma natomiast w swoim założeniu przyczyniać się do lepszej i pełniejszej realizacji zadań podejmowanych przez Państwa i doprowadzić do zaangażowania mieszkańców w to przedsięwzięcie, przełamując podział na rządzących i rządzonych. Innymi słowy ma nie tyle służyć kontroli, co podejmowaniu działań korygujących .

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o przesłanie nam informacji teleadresowych organizacji pozarządowych, które zgłosiły chęć udziału w monitoringu społecznym w Państwa gminie lub przesłanie wyżej wymienionym organizacjom kontaktu na nasze stowarzyszenie. Oprócz tego prosimy również o zamieszczenie informacji o naszym stowarzyszeniu i pełnionej przez nas roli na stronach intemetowych Państwa urzędu i / lub na tablicach ogłoszeń w formie papierowej.

Serdecznie Dziękujemy

Z wyrazami Uznania

<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>

 

 
UM Knurów

Strona Urzędu Miasta Knurów
 

BIP

Strona Biuletynu Informacji Publicznej
 

700 lat


Strona 700-lecia Knurowa

 

Przejrzysta Polska
w Knurowie

 

 

 

 
wersja testowa

Urząd Miasta Knurów
44-190 Knurów
ul. Ogana 5
tel. (032) 339 22 95
um@knurow.pl